فیلم جلسه نهم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی پما

فیلم جلسه نهم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی پما

فیلم جلسه هشتم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه هشتم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه هفتم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه هفتم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه ششم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه ششم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه پنجم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه پنجم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

وبینار آموزشی برنامه نویسی "HTML - CSS - JavaScript"

این وبینار در تاریخ جمعه 18 مهر ماه 1399 برگزار شد.

وبینار آموزشی PHP-MySQL

وبینار آموزشی PHP-MySQL، در تاریخ 10 مهر 1399 توسط موسسه منظومه ایرانیان برگزار شد.

فیلم جلسه چهارم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه چهارم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه سوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه سوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما