دوره ها در دسته بندی جیرا (Jira)

پایان یافت

مهدی حیدری

۲۴ ساعت
پایان یافت

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!