دوره ها در دسته بندی لینوکس

20 %

علی نخعی

۷ ساعت
پایان یافت

جعفر عقربی

۴۸ ساعت
پایان یافت
پایان یافت

جعفر عقربی

۵۰ ساعت

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!