کارگاه مبانی امنیت

کارگاه مبانی امنیت

کارگاه مبانی امنیت

زمان

پنجشنبه 16 مرداد 1399 - ساعت 16 الی 20

 

* با ثبت نام در این دوره، از 30% تخفیف برای ثبت نام در دوره ی کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات برخوردار شوید

سرفصل کارگاه

 • مفاهیم امنیت
 • امنیت را براساس استاندارد NIST
 • چالش های برقراری امنیت
 • جنبه های معماری امنیتی OSI
 • حمالت فعال و غیر فعال
 • انواع حمالت برحسب نتیجه
 • سرویس امنیتی
 • نواع مدل های Cryptography
 • سرویس های امنیتی (800-X)
 • DES و 3DES
 •  AES
 • انوع تهدید
 • معیارها و کالس های ارزیابی امنیت
 • حمله Dictionary Attack
 • حمله فیشینگ
 • مفهوم هش (Hashing )
 • حمالت باج افزاری
 • بدافزار malware
 • Backdoor
 • امضای دیجیتال

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!