دوره ها در دسته بندی شبکه و امنیت

20 %

علی نخعی

۷ ساعت
پایان یافت
پایان یافت

جعفر عقربی

۴۰ ساعت
پایان یافت
پایان یافت
پایان یافت

جعفر عقربی

۶۰ ساعت
پایان یافت

جعفر عقربی

۲۴ ساعت
پایان یافت

جعفر عقربی

۵۰ ساعت

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!