دوره های غیرحضوری و وبینار

پایان یافت

جعفر عقربی

۵۰ ساعت
پایان یافت
پایان یافت

جعفر عقربی

۴۸ ساعت

دوره های حضوری و سمینار

20 %

علی نخعی

۷ ساعت