اقتصاد برای مدیران

اقتصاد برای مدیران

اقتصاد برای مدیران برای خروج از بحرانهای مالی

این دوره برای عموم مردم علی الخصوص مدیران توصیه می شود.

اقتصاد برای مدیران 

خرد

کلان

گیم تئوری

کیارش سلاجقه

مشاهده پروفایل استاد

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!