دوره ها در دسته بندی هکر قانونمند (CEH)

20 %

علی نخعی

۷ ساعت
پایان یافت

جعفر عقربی

۴۰ ساعت
پایان یافت

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!